Blog

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan en el que estan representats, pares i mares, mestres, AFA i Ajuntament, i té la funció principal de participar en la presa de decisions en relació amb el funcionament i l’organització del centre.

Els representants són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Aquest primer trimestre s’ha de fer la renovació.

Com podem participar en les eleccions del consell escolar? 

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

 1. Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
 2. Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Per què és important que les famílies participem en el consell escolar? 

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit educatiu dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes.

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

VOS ANIMAM A QUE US PRESENTEU.

BEQUES PER A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU CURS 2021-22

 1. QUI POT SOL·LICITAR BECA?

 

ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ASSOCIADES A:

 • DISCAPACITAT (INTEL·LECTUAL, AUDITIVA…)
 • TRASTORN GREU DE CONDUCTA
 • TDA/H AMB TRASTORN GREU DE CONDUCTA I/O DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
 • RETARD MADURATIU AMB CERTIFICAT DEL CENTRE BASE
 • ALUMNES AMB TEA AMB INFORME EADISOC.
 • ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS
 • ALUMNES AMB TRASTORN GREU DEL LLENGUATGE

 

 1. ON ES SOL·LICITA?

 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

 

 1. ABANS DE QUAN HEU D’ENTREGAR DOCUMENTS?

ABANS DE DIA 30/09/2021 A LA SECRETARIA DEL CENTRE.

 

 1. QUÈ HEU D’APORTAR AMB ELS DOCUMENTS QUE DUREU AL CEIP NORAI ABANS DELS 30/09/21?

4.1. PELS ALUMNES AMB NEE:

 

 • ELS DOCUMENTS DE LA BECA
 • EL PROGRAMA DE REEDUCACIÓ PEDAGÒGICA, PSICOLÒGICA I/O LOGOPÈDICA D’UN SERVEI EXTERN AMB PRESSUPOST INCLÒS I UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI DE TOTS ELS INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA
 • CERTIFICAT /LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA (SI ÉS EL CAS)

 

4.2. PELS ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS:

 

 • ELS DOCUMENTS DE LA BECA
 • EL PROGRAMA D’ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA D’UN SERVEI EXTERN AMB UN PRESSUPOST INCLÒS I UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI DE TOTS ELS INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA
 • CERTIFICAT /LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA (SI ÉS EL CAS)

 

 

També necessitareu per a la tramitació de la beca adjuntar:

 • Informe específic de la professional d’orientació educativa.
 • Vist-i-plau d’aquesta professional sobre el programa de reeducació.

 

 

L’EQUIP DE SUPORT DEL CEIP NORAI MANTINDRÀ REUNIONS DE SEGUIMENT DURANT L’ANY AMB ELS SERVEIS EXTERNS.