Archive : septiembre, 2021

BEQUES PER A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU CURS 2021-22

 1. QUI POT SOL·LICITAR BECA?

 

ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ASSOCIADES A:

 • DISCAPACITAT (INTEL·LECTUAL, AUDITIVA…)
 • TRASTORN GREU DE CONDUCTA
 • TDA/H AMB TRASTORN GREU DE CONDUCTA I/O DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
 • RETARD MADURATIU AMB CERTIFICAT DEL CENTRE BASE
 • ALUMNES AMB TEA AMB INFORME EADISOC.
 • ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS
 • ALUMNES AMB TRASTORN GREU DEL LLENGUATGE

 

 1. ON ES SOL·LICITA?

 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

 

 1. ABANS DE QUAN HEU D’ENTREGAR DOCUMENTS?

ABANS DE DIA 30/09/2021 A LA SECRETARIA DEL CENTRE.

 

 1. QUÈ HEU D’APORTAR AMB ELS DOCUMENTS QUE DUREU AL CEIP NORAI ABANS DELS 30/09/21?

4.1. PELS ALUMNES AMB NEE:

 

 • ELS DOCUMENTS DE LA BECA
 • EL PROGRAMA DE REEDUCACIÓ PEDAGÒGICA, PSICOLÒGICA I/O LOGOPÈDICA D’UN SERVEI EXTERN AMB PRESSUPOST INCLÒS I UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI DE TOTS ELS INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA
 • CERTIFICAT /LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA (SI ÉS EL CAS)

 

4.2. PELS ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS:

 

 • ELS DOCUMENTS DE LA BECA
 • EL PROGRAMA D’ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA D’UN SERVEI EXTERN AMB UN PRESSUPOST INCLÒS I UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI DE TOTS ELS INTEGRANTS DE LA FAMÍLIA
 • CERTIFICAT /LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA (SI ÉS EL CAS)

 

 

També necessitareu per a la tramitació de la beca adjuntar:

 • Informe específic de la professional d’orientació educativa.
 • Vist-i-plau d’aquesta professional sobre el programa de reeducació.

 

 

L’EQUIP DE SUPORT DEL CEIP NORAI MANTINDRÀ REUNIONS DE SEGUIMENT DURANT L’ANY AMB ELS SERVEIS EXTERNS.