CENTRE

CENTRE

El nostre centre és un centre públic d’una línia en el que s’imparteixen les etapes d’educació infantil i primària. És una escola integrada per dos edificis separats, un d’educació infantil i l’altre d’educació primària, separats pel pati.

L’escola està formada per 9 unitats distribuïdes en quatre cicles: Educació Infantil (3 unitats),  primer cicle (1r i 2n), segon cicle (3r i 4t) i tercer cicle (5è i 6è). Des del curs passat es cedeix un espai per a una aula addicional de 3 anys, de l’escola nova, que ocuparà el taller de tecnologia.

A l’edifici d’infantil hi ha els tres tallers d’infantil, una aula de desdoblament i el gimnàs. L’edifici de primària té dues plantes en les que es distribueixen les diferents aules i tallers. Al pati hi trobam el porxo, el taller de tecnologia (enguany, aula de 3 anys), els espais exteriors de joc i l’hort escolar.

La filosofia educativa del nostre centre s’emmarca en els principis de l’escola comprensiva, capaç de proposar respostes educatives adequades a les característiques, interessos i necessitats dels alumnes, i encaminada a la consecució dels objectius generals d’etapa.

Els trets que ens defineixen són:

 • Centre normalitzador

Integrant la diversitat de característiques individuals i necessitats educatives especials dels alumnes, mitjançant una pedagogia per la diversitat que garanteix l’atenció individualitzada en el marc de la dinàmica general del centre i les aules-tallers, evitant expressament les actuacions que comportin assenyalament o discriminació per qualsevol motiu. I donant la possibilitat de desenvolupar les capacitats dels nostres alumnes de manera harmònica i integral, aprofitant i valorant les diferències com a inherents a la diversitat individual.

 • Centre laic i aconfessional

Respectant i integrant com a part del patrimoni cultural, la diversitat de pensament humà i totes les postures individuals davant creences religioses, ateisme, agnosticisme, diversitat de culte i religions.

 • Centre coeducador 

Educant per a la igualtat entre els sexes, procurant una superació real dels estereotips i conductes sexistes.

 • Centre catalano-parlant 

Per ser el català la llengua pròpia de la comunitat, adoptada com a vehicular en la comunicació i en les relacions d’ensenyament-aprenentatge del nostre centre, sense prejudicis de prioritzar la comunicació sobre l’idioma quan l’equip docent ho consideri necessari.

 •  Centre investigador i renovador

Portant a la pràctica tècniques, mètodes i pràctiques pedagògiques que afavoreixin i facin més adequats els objectius proposats en el marc de la coherència educativa des del principi al final de l’escolaritat, treballant en equip, amb objectius comuns clarament definits i amb línies d’actuació elaborades, compartides i assumides per tots a través del consens.

 •  Centre democràtic i progressista

Pel que fa a la seva gestió, tant organitzativa com avaluadora, i als principis educatius que guien tota l’activitat del col·legi, treballant en la llibertat, la tolerància, el respecte i la participació de tots els membres de la Comunitat Educativa a través de representants, associacions, òrgans col·legiats, delegats de curs, etc.

Aquests trets d’identitat porten implícits els següents valors:

 • La solidaritat
 • L’autonomia
 • El respecte, la tolerància i acceptació dels altres
 • La NO competitivitat
 • El NO consumisme
 • El respecte al medi ambient
 • La salut.
 • La cooperació.
 • L’esforç i la responsabilitat
 • El diàleg com a mecanisme per resoldre conflictes
 • La utilització i l’ús adequat del material comú
 • La llibertat de pensament i opinió
 

FULL INFORMATIU PRINCIPI DE CURS 2020-21

El claustre de mestres, l’AMIPA i els treballadors no docents del centre volem fer-vos arribar una afectuosa salutació en el començament d’aquest nou curs 2020-21. També volem presentar-vos la distribució de tutors, especialistes i mestres de suport, per aquest curs, i altres aspectes de la vida escolar que heu de conèixer.

      Com sempre estam oberts a qualsevol suggeriment i esperam la vostra col·laboració per tal de millorar la nostra tasca.

         Les entrades i sortides quedaran reflectides en la següent graella:

 

 

ENTRADES

SORTIDES

ACCÉS 1  (porta principal)

transport escolar

transport escolar

ACCÉS 2 (porta habilitada devora centre de salut)

4t, 5è i 6è

4t, 5è i 6è

ACCÉS 3 (barreres blanques devora bar Norai)

4 anys, 5 anys i 4 anys escola nova

1r, 2n, 3r i 4 anys escola nova

ACCÉS 4 (barreres blanques devora plaça Cas Vicari)

1r, 2n, 3r

4 anys, 5 anys

ACCÉS 5 (sortida per la part de darrere de l’edifici d’educació infantil)

3 anys

3 anys

 

 

         Les entrades es faran, com aquests darrers anys, de forma relaxada a partir de les 9.00 fins a les 9.15.

         Els alumnes d’educació infantil sortiran a les 13.45, i a les 14.00 els de primària. Vos recordam que és responsabilitat de les famílies la recollida dels alumnes. Si no podeu venir a recollir els vostres fills heu d’avisar al centre amb antelació.

 

 

CALENDARI ESCOLAR

         Inici de curs: 10 de setembre

         Fi de curs: 22 de juny

  

 Vacances i festes

         12 d’octubre (Hispanitat)

         2 de novembre (dia no lectiu acordat pels centres d’Alcúdia)

         7 de desembre (Constitució)

         8 de desembre (La Immaculada Concepció)

         Festes de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener

         25 de febrer (dia no lectiu acordat pels centres d’Alcúdia)

         26 de febrer (festa escolar unificada)

         1 de març (dia de les Illes Balears)

         2 de març (dia no lectiu acordat pels centres d’Alcúdia)

         Festes de Pasqua: de l’1 a l’11 d’abril

         3 de maig (dia no lectiu seleccionat pels centres d’Alcúdia)

 

 

ORGANITZACIÓ CURS 2020-21

 

-Equip directiu:

Director: Laura Aguiló Payeras

Cap d’estudis: Joana Mª Campomar Vila

Secretària: Joanaina Matas Vidal

 

-Educació Infantil:

Tutora 3 anys: Margarita Mesquida

Tutora 4 anys: Leticia Vega

Tutora 5 anys: Cristina Amengual

Suport: Joana Mª Campomar i Eva Pascual

Anglès + Suport: Diana Herrero

Logopèdia: Pedrona Payeras

Suport Servei Orientació Educativa Municipal: Aina Llobera

Auxiliars Tècnics Educatius: Antònia Cerdà i Joana Palmer

 

-Educació Primària:

1r Cicle

Tutora 1rA: Petra Ferrà

Tutora 1rB: Margalida Julià

Tutora 2n/3rA: Olga Domínguez

Tutor 2n/3rB: Alejandro Moreno

Tutora 2n/3rC: Maria Garcias

 

2n Cicle

Tutor 4tA: Antònia Comas

Tutor 4tB: Mariel Aguilera

Tutor 5èA: Andrés Gil

Tutor 5èB: Julià Molina

Tutora 6èA: Antònia Salas

Tutora 6èB: Conxa Ontiveros

 

Altres          

Suport català/Servei de Normalització lingüística de l’Ajuntament: LLorenç Florit

Logopèdia: Pedrona Payeras

Educació física: Jordi Picó

Religió: Carme Vaquer

Anglès: Luisa Morales

Música: Aroa Moreno

Auxiliar de conversa: Katelyn Criner

 

 

-Personal no docent:

Netejadores: Presen Moreno, Joana Corró, Ana Laura Reche

Ordenança: Antònia Cladera

Ajudant ordenança: Esteve Martí

Menjador: Sandra Castillo, May Molleda

Escola matinera: Sandra Castillo

 

 

 

CONSELL ESCOLAR

 

El Consell escolar és el màxim òrgan de govern i gestió del centre.

En aquests moments està format pels següents membres (els que finalitzen durant aquest curs escolar tenen un *).

Durant el primer trimestre hi haurà eleccions de representants.

 

Presidenta: Laura Aguiló                                         Representants Professorat:

Cap d’Estudis: Joana Mª Campomar                        Joanaina Matas

Secretària:  Joanaina Matas                                      Antònia Comas*

                                                                                  Petra Ferrà

                                                                                    Antònia Salas*

Representant personal no docent:                         Conxa Ontiveros

 Antònia Cladera                                                                                         

                                                                                             

Representants pares:                                               Representants Ajuntament:

Victòria Cànaves                                                      Antònia Cànaves

Sara Sanmartín*

Cristina Ramos

Sílvia Ribas

Representant pendent

 

MENJADOR ESCOLAR

    

El servei de menjador escolar és a càrrec de l’empresa Ca n’Arabí, les monitores són na May Molleda i na Sandra Castillo

El preu és de 6’20 euros per dia per als que queden tot el curs, i 6’70 els eventuals.

Per apuntar-se al menjador escolar, s’ha d’enviar un correu electrònic a serveiscomplementaris@ceipnorai.com el dia abans de fer-ne ús. Els tiquets es podran pagar amb targeta a través de l’aplicació de mòbil tok app.

L’horari del menjador és de 14.00 a les 16.00. Els nins es poden recollir per la porta lateral de la cuina a partir de les 15.00h.

 

 

TRANSPORT ESCOLAR

 

Aquells que necessitin fer ús d’aquest servei s’han de posar en contacte amb la secretaria del centre per fer la inscripció. Per entrar al centre s’ha de sol·licitar una cita per telèfon o per correu electrònic. El Servei de transport escolar és gratuït. És obligatori l’ús de la mascareta en aquest servei, també per als usuaris d’educació infantil.

 

 

ESCOLA MATINERA

Tenim en funcionament l’escola matinera de 7.00 a 9.00 hores del matí, per a aquells pares que necessitin aquest servei abans de començar la feina. Si no hi ha necessitats es començarà a les 7.30. Per apuntar els vostres fills a l’escola matinera s’ha d’escriure un correu al serveiscomplementaris@ceipnorai.com el dia abans de fer ús del servei.

 

Els alumnes estaran a càrrec de na Sandra Castillo. Serà obligatori l’ús de mascareta, també per part dels alumnes d’educació infantil.

 

El preu serà de 30€ al mes (setembre i juny inclosos) i 3€ els eventuals.  

 

 

AMIPA

    Junta directiva:

          Victòria Cànaves (presidenta)

          Marta Villalonga (vicepresidenta)

          Magdalena Morro (secretària)

          Tòfol Bennàsar (tresorer)

   

            L’AMIPA informarà de les reunions que celebrin a les quals hi estau convidats tots i totes.

    Durant el 1r trimestre es convocarà una assemblea general.

 

    Material Escolar i quota AMIPA: 180 € per alumne en concepte de Material escolar i assegurança, més 20 € de quota de l’AMIPA  (només una per família).

          

            Total 1 alumne: 200                       Total 2 alumnes: 380 €

 

   El pagament s’ha de realitzar amb targeta a partir de l’aplicació de mòbil Tok App.

                       

     L’ingrés s’ha de fer durant el mes de setembre o octubre.

    

    *Si alguna família tingués dificultats per fer el pagament es pot posar en contacte amb la direcció del centre per tal d’acordar un termini de pagament més flexible.

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

Com que ens trobam en l’escenari B, alumnes de diferents grups estables no poden participar simultàniament a la mateixa activitat extraescolar. Per aquest motiu, l’AMIPA no les ofereixen. En el cas que es passés a l’escenari A, hi hauria la possibilitat d’oferir-ne si així ho considera el Consell Escolar.