PROJECTES DE CENTRE

PROJECTES DE CENTRE

En el centre, densenvolupam diferents projectes que permeten una formació integral de l’alumnat: